همه ی مال دنیا را داده ام

Posted on سپتامبر 17, 2007

0


همه ی مال دنیا را داده ام
تا رویای ترا داشته باشم
مادرم که مرد
معصومیتم را با خود برد
ملحفه سپیدم چرکین شده
هیچ دستی سفیدش نمی کند
آیا باران
امشب خواهد بارید ؟

Advertisements