پازل امروز

Posted on آوریل 21, 2008

0


وقتی از خواب بیدار می شوی .پنجره ها را باز کن تا ببینی کمی آن طرف تر   در بستری از آب به روی کاناپه دراز کشیده ام تا تو پازلهای امروزمان را به روی زمین بگذاری و از هوا و آب بگذری و روزمان را به شادی آغاز کنی .  نقاشی از راب گونزالس

Advertisements