Browsing All Posts published on »مه, 2008«

چمدان باز شده ی تو

مه 31, 2008

4

عشق بازی کردن با تو هر زمانی  که بدست می آید فراموش نشدنی ست .به یاد داشته باش حتی نفس عشق بازی و هم خوابگی نیست که مرا بیخود می کند . بل  خود هنر آفرینی های روح بزرگوار تو ست که مرا از حالی به حال دیگر می برد . وقتی چمدان ات را […]

چمدان بسته ی تو

مه 29, 2008

6

ببین ! وقتی می بینم تو با این همه توجه و اشتیاق کارهایت را انجام می دهی تا به من برسی در پوست خودم نمی گنجم . وقتی زنگ زدی که از پاریس راه افتاده ای تا پس از سالها همدیگر را ببینیم نمی دانی چقدر خوشحال شدم . باور کن از ساعت ده که […]

Brendan Kelly

مه 29, 2008

0

John Constable

مه 28, 2008

0

Andrew Wyeth

مه 28, 2008

0

هم بستری با فانی

مه 27, 2008

1

به خاطر ازدواج نبود که از فانی بریدم ، که رویاهایم برای ازدواج با فانی از اول هم اشتباه بود . به خودم گفتم من آدمی  یک زن قانع باشد .خیلی خودم را در رمز و راز اولین برخوردها غرق کرده بودم ، خیلی واله و سیدای نمایش های اغوا کننده شده بودم .گرسنه ی […]

هوس های سکسی ماریا

مه 27, 2008

0

                            ماریا بود که قوانین دوستی مان را می گذاشت و من به بهترین وجهی که می توانستم رعایتشان می کردم . همدست مشتاقی برای هوس های فوری اش بودم . به درخواست ماریا قبول کرده بودم هیچ وقت دو شب پشت […]