Browsing All Posts published on »فوریه, 2010«

گیج گاه های جزیره

فوریه 28, 2010

0

حوالی ساعت هشت در گیج گاه جزیره ، دیوارهای حادثه به زمین ریخته شدند . هراس های شبانه از منظر چشم های تو ناپدید شدند . بی آنکه آب از آب تکان بخورد، مهتاب در رودخانه ی پیدرا، عبای خود را به روی سطح آب پهن کرد . ماهی های درشت از بزنگاه های پنهان […]

شب بی حوصلگی

فوریه 16, 2010

0

به روی تخت که رفتم مارسیا شال فیروزه ای رنگش را به روی شانه ام انداخت تا به یاد داشته باشم مارسیا همیشه مواظب من است و نمی گذارد حتی برای لحظه ای تنها باشم . رو تختی آبی آسمانی ام را به کناری زدم تا ملافه و پتویم را به روی تن ام بکشم […]

ته نوشت

فوریه 16, 2010

0

آقای رافائل پزشک قانونی جزیره راس ساعت شش صبح از دار دنیا رفت . دخترش کریستینا دوان دوان از خانه شان بیرون رفت تا عروسکی را که در خانه ی ما جا گذاشته بود بردارد .در خانه را که زد با چشمان خواب آلوده قرمزم باز کردم . بغلش کردم و از اینکه پدرش را […]

پگاه

فوریه 16, 2010

0

قطار گلاسکو ساعت ده شب در ایستگاه جزیره از راه رسید و پگاه با چمدان فیروزه ای رنگ سفری اش از ترن شمالی پیاده شد . شلوار لی سرمه ای پر رنگی پوشیده بود . پالتوی کوتاه مشکی و کلاه پشمی که گوش هایش را پوشانده بود حالم را به جا آورد . موهای بلندش […]

فقدتك – حسين الجسمي

فوریه 14, 2010

1

VANGELIS – blade runner (love theme)

فوریه 14, 2010

0