Browsing All Posts published on »مه, 2010«

طلوع واژه های تازه

مه 10, 2010

1

شاید خود تو هم متوجه شده باشی این روزها راحت از روزهای قبل با هم حرف می زنیم . چون من هم مثل خودت به اینکه قرار است چه پیش بیاید فکر نمی کنم ما دیگر لحظه ها را نمی شماریم . دقیقه ها را عقب و جلو نمی بریم . به این فکر نمی […]